Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Uchwała nr XXX/259/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 19.12.2009r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXIX/240/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Miłoradzu (zmiana I)

Uchwała Nr XXX/259/09
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 19 grudnia 2009 roku
w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXIX/240/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009 roku

w sprawie nadania Statutu Gminnemu OśrodkowiKultury i Sportu w Miłoradzu (zmiana I).


Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 9, litera „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 13, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z
późniejszymi zmianami) Rady Gminy Miłoradz uchwala, co następuje:
§ 1
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/240/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada
2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Miłoradzu
skreśla się zapisy w § 12 i § 13.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłoradz.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE
Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu został przyjęty przez radnych
Uchwałą Nr XXIX/240/09 z dnia 9 listopada 2009r.
W wyniku analizy ww. uchwały przez Wydział Nadzoru i Kontroli stwierdzono, że:

  •  zapis w § 12 narusza przepisy prawa zawartego w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ustawy z

dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), instytucja kultury z chwilą wpisu do
rejestru prowadzonego przez organizatora uzyskuje osobowość prawną, a dyrektor
tejże instytucji zarządza nią i reprezentuje ją na zewnątrz na podstawie art. 17 wyżej
cytowanej ustawy.

  •  zapis w § 13 narusza art. 9 i art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz

art. 11a i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), rada gminy jest organem z
ustawowo określonymi kompetencjami i w związku z powyższym nie może być
organem doradczo – kontrolnym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu.
Wobec powyższego proponuje się podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny