Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Załącznik do Uchwały nr XXIX/240/09 z dnia 09.11.2009r. Rady Gminy Miłoradz w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Miłoradzu

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁORADZU
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu zwany dalej GOKiS jest gminną instytucją kultury.
2. Siedziba GOKiS mieści się w Miłoradzu, a terenem działania jest gmina Miłoradz.
§ 2
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),
4. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z późniejszymi zmianami).
5. Postanowień niniejszego statutu.
§ 3
Organizatorem GOK i S w rozumieniu ustawy jest gmina Miłoradz.
§ 4
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową .
Rozdział II
Cele i zakres działalności

§ 5
Podstawowym celem GOKiS jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej, sportowej i oświatowej poprzez:
1. tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania różnych dziedzin kultury oraz sztuki amatorskiej i profesjonalnej,
2. organizowanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy,
3. inicjowanie zadań z zakresu kultury i sportu, wynikających z zadań własnych i zleconych gminie

oraz współdziałanie w organizacji imprez promujących Gminę Miłoradz poza jej terytorium,
4. organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności kulturalno-wychowawczej i rozrywkowej sołectw,
5. wspomaganie organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń w zakresie kultury, sportu i oświaty,
6. pozyskiwanie sponsorów oraz czynne uczestnictwo w realizacji programów unijnych i grantów, konkursów mających na celu rozwój sportu, kultury i edukacji.
§ 6
W celu realizowania działalności na terenie gminy GOKiS organizuje swoje świetlice w sołectwach.
§ 7
W skład GOK i S wchodzą:
1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
2. Świetlice wiejskie
3. Place zabaw
4. Tereny rekreacyjne na terenach sołectw
§ 8
1. GOKiS współpracuje ze szkołami na terenie gminy, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, fundacjami, parafiami i bibliotekami.
2. Zasady współpracy określa się na podstawie odpowiednich porozumień i ustaleń.
§ 9
Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu należy w szczególności:
1. wypracowanie programu działalności kulturalnej, sportowej i oświatowej,
2. inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych i innych

oraz zapewnienie im właściwych warunków lokalowych, wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i niezbędnego wyposażenia,
3. prowadzenie pracy środowiskowej, organizowanie imprez oświatowych, artystycznych, rozrywkowych i turystycznych dla mieszkańców,
4. organizowanie działalności wolontariatu,
5. organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,
6. organizowanie imprez sportowych współzawodnictwa o charakterze gminnym w różnych dyscyplinach,
7. promocja gminy,
8. obsługa finansowa Biblioteki Gminnej i jej filii,
9. uczestnictwo w programach i konkursach mających na celu rozwój kultury, sportu i ich bazy.
§ 10
GOKiS może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone będą na
realizacje celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:
1. organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, festiwali, spotkań i pokazów filmowych,
2. prowadzenie nauki języków obcych,
3. organizowanie imprez rozrywkowych i turystycznych,
4. organizacja szkoleń, kursów i pokazów.
Rozdział III
Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze

§ 11
1. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Miłoradz.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością,
b. reprezentowanie GOKiS na zewnątrz,
c. zarządzanie majątkiem Ośrodka,
d. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e. wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych,
f. ustalanie rocznego planu działania oraz rocznego planu finansowego,
g. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
h. występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji ze źródeł
wewnętrznych na realizację zadań statutowych i na dofinansowanie bieżącej działalności,
i. przestrzeganie zasad rachunkowości i zamówień publicznych

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy kierowaniu placówką

i obsłudze finansowej biblioteki gminnej.
§ 12
Dyrektor działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym

i upoważnień udzielonych przez Wójta
§ 13
Dla GOKiS-u organem doradczo-kontrolnym jest Rada Gminy i jej organa.
§ 14
Wójt Gminy:
a. opiniuje przedłożony przez Dyrektora projekt rocznego planu działalności wraz z planem
finansowym oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem
państwa oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
b. ocenia działalność GOK i S oraz sprawozdanie roczne z działalności ,

zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym.
§ 15
1. Organizację wewnętrzną GOKiS określa regulamin nadany przez Dyrektora

w drodze zarządzenia, które opiniuje Rada Gminy.
2. Zmiany regulaminu wymagają opinii Rady Gminy.
Rozdział IV
Zasady Gospodarki Finansowej

§ 16
1. GOKiS prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Źródłami środków finansowych są:
a. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
b. dotacje z budżetu gminy,
c. darowizny, zapisy,
d. kredyty bankowe,
e. inne dozwolone prawem.
3. Źródłami środków finansowych mogą być także:
a. dotacje z budżetu państwa, fundacji, organizacji pozarządowych i innych jednostek
samorządowych na dofinansowanie bieżących zadań,
b. dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury,
c. środki uzyskane w ramach wsparcia unijnego lub grantów.
§ 17
1. Wysokość rocznej dotacji na działalność GOKiS ustala Rada Gminy.
2. GOKiS może otrzymać dotację na inwestycje i inne cele.
Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 18
1. Zmiany Statutu mogą być dokonane w drodze uchwały Rady Gminy Miłoradz.
2. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.
Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny