Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wynajem sal

Zarządzenie Nr 1/2016

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu

z dnia 3 stycznia 2016 roku

 

w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Miłoradz, zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu

 

§1

 

Majątkiem poszczególnych świetlic zarządza dyrektor lub osoba działająca z jego upoważnienia, który:

 

 1. Odpłatnie wynajmuje pomieszczenia świetlic na uroczystości okolicznościowe, rodzinne, wiejskie, prezentacje, szkolenia oraz bale, zabawy itp.

 

 1. Może wyrazić zgodę na zwolnienie z opłaty bądź obniżenie kosztów za wynajem świetlicy wiejskiej na zorganizowanie zabawy tanecznej lub uroczystości okolicznościowej przez radę sołecką, bądź organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim, a w indywidualnych przypadkach przez osobę aktywnie wspierającą działalność GOKiS i Gminę Miłoradz po zaciągnięciu opinii opiekuna świetlicy.

 

 1. Administruje terenami i budynkami, w których znajdują się świetlice.

 

 1. Powierza protokolarnie opiekę nad świetlicą wiejską pracownikowi GOKiS Miłoradz przekazując mu do jej pomieszczeń komplet kluczy i upoważniając pracownika do reprezentowania Wynajmującego w momencie przekazywania mienia i jego odbioru.

 

§2

 

 

 1. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele wymienione w §1, pkt 1 może nastąpić w przypadku, gdy nie jest ona niezbędna dla realizacji innych celów wynikających z bieżącej działalności prowadzonej przez poszczególne świetlice lub społeczność lokalną (rady sołeckie).
 2. Rezerwacji terminu wynajmu można dokonać osobiście w świetlicy wiejskiej u upoważnionego przez dyrektora opiekuna świetlicy bądź telefonicznie pod numerem 55 271-14-68.

 

§3

 

 1. Wynajęcie świetlicy na cele wymienione w §1, pkt 1 i 2, jest możliwe na podstawie pisemnej umowy zawartej przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną, z pełnoletnią osobą fizyczną lub osobą prawną ubiegającą się o wynajęcie. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 1.

 

 

 

 1. Umowa musi zawierać:

a/ imię, nazwisko i adres najemcy w przypadku pełnoletniej osoby fizycznej;

b/ dane osoby prawnej i osób uprawnionych do jej reprezentowania;

c/ rodzaj i charakter imprezy, na którą jest wynajmowana świetlica;

d/ datę i planowany czas korzystania ze świetlicy oraz liczbę uczestników imprezy;

 

§4

 

 1. Ustala się stawki opłat za wynajem świetlic wiejskich dla mieszkańców Gminy Miłoradz, według cennika określonego w poniższej tabeli:

 

 

 

Świetlica wiejska

w miejscowości:

 

 

 

WYNAJEM

Stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym

Osobom fizycznym i prawnym

Jednodniowy

Od piątku od godziny 14:00 do poniedziałku do godziny 14:00

 

Miłoradz

60,00 zł

100,00 zł

250,00 zł

 

Kończewice

60,00 zł

100,00 zł

250,00 zł

 

Pogorzała Wieś

50,00 zł

80,00 zł

200,00 zł

 

Stara Kościelnica

50,00 zł

80,00 zł

200,00 zł

 

Mątowy Wielkie

60,00 zł

100,00 zł

250,00 zł

 

Bystrze

50,00 zł

80,00 zł

200,00 zł

 

           

 

 

 1. Dla osób spoza terenu Gminy Miłoradz odpłatność za korzystanie z obiektu ustala się w wysokości 120% stawek określonych w pkt. 1.

 

 

 

Świetlica wiejska

w miejscowości:

 

 

 

WYNAJEM

Stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym

spoza Gminy Miłoradz

Osobom fizycznym i prawnym

Jednodniowy

Od piątku od godziny 14:00 do poniedziałku do godziny 14:00

 

Miłoradz

75,00 zł

120,00 zł

300,00 zł

 

Kończewice

75,00 zł

120,00 zł

300,00 zł

 

Pogorzała Wieś

60,00 zł

96,00 zł

240,00 zł

 

Stara Kościelnica

60,00 zł

96,00 zł

240,00 zł

 

Mątowy Wielkie

75,00 zł

120,00 zł

300,00 zł

 

Bystrze

60,00 zł

96,00 zł

240,00 zł

 

           

 

 

 

 1. Stawki wynajmu dla prywatnych firm organizujących komercyjne pokazy, prelekcje, spotkania mieszkańców itp. ustalane są indywidualnie przez dyrektora GOKIS z potencjalnym Najemcą i zróżnicowane pod względem charakteru spotkania oraz długości jego trwania.  Odpłatność za korzystanie z obiektu w tym przypadku ustala się minimum w wysokości 150% stawek określonych w pkt. 1.

 

 1. Opłaty ZAIKS za publiczne wykonania i publiczne odtwarzanie utworów uiszcza Najemca.

 

 1. Najemca w trakcie najmu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych w czasie trwania najmu obiektu.

 

 1. Wynajmujący wynajmuje pomieszczenie wraz ze stołami i krzesłami, osoby wynajmujące indywidualnie jedynie krzesła bądź stoły dokonują opłaty za jedną dobę wynajmu:

3 zł – 1 szt stół

2 zł – 1 szt krzesło

 

 1. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w okresie najmu zarówno dot. szkód na terenie obiektu jak i jego wyposażenia, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych sporządzonych przed i po okresie najmu.

 

§5

 

Korzystający z obiektu oprócz opłat za wynajem pokrywa koszty mediów zużytych w czasie wynajmu zgodnie z odczytami liczników dokonanymi przez opiekunów świetlic wiejskich:

 

a/ odpłatność za energię elektryczną ustalona zostanie według obowiązujących w danym czasie cen aktualnego dystrybutora energii;

 

b/ odpłatność za wodę i ścieki ustalona zostanie według cen obowiązujących w danym dniu na terenie Gminy Miłoradz

 

§6

 

 1. Opłaty za Wynajem i koszty mediów uiszcza się w kasie GOKIS (82-213 Miłoradz, ul. Główna 54) w terminie 3 dni roboczych od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po zakończeniu Wynajmu. Nie dotrzymanie terminu skutkuje podjęciem przez wynajmującego procedury egzekucyjnej w stosunku do Najemcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Odpłatność za wynajem świetlic wiejskich stanowi dochód GOKiS.

 

 1. Środki pozyskane z wynajmu świetlic wiejskich będą przeznaczane w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem oraz bieżące naprawy.  Środki z tytułu wynajmu przekazywane będą na rzecz wynajmowanej świetlicy w wysokości 70%  dochodu z tytułu ich Wynajmu. Pozostała część dochodu oraz wpływy z tytułu opłat za media stanowią dochód GOKIS na cele statutowe.

 

§7

 

 1. Wydania świetlicy osobie najmującej oraz jej odbioru dokonuje opiekun świetlicy po uprzednim sprawdzeniu stanu pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia, spisaniu liczników i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przed i po okresie najmu. Wzory protokołów zdawczo odbiorczych stanowią Załączniki nr 2-3.

 

§8

 

Tracą moc dotychczasowe zarządzenia w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Miłoradz, zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu.

 

§9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny