Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu

Załącznik do Uchwały nr XXIX/240/09 z dnia 09.11.2009r. Rady Gminy Miłoradz w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Miłoradzu

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁORADZU
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu zwany dalej GOKiS jest gminną instytucją kultury.
2. Siedziba GOKiS mieści się w Miłoradzu, a terenem działania jest gmina Miłoradz.
§ 2
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),
4. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z późniejszymi zmianami).
5. Postanowień niniejszego statutu.
§ 3
Organizatorem GOK i S w rozumieniu ustawy jest gmina Miłoradz.
§ 4
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową .
Rozdział II
Cele i zakres działalności

§ 5
Podstawowym celem GOKiS jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej, sportowej i oświatowej poprzez:
1. tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania różnych dziedzin kultury oraz sztuki amatorskiej i profesjonalnej,
2. organizowanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy,
3. inicjowanie zadań z zakresu kultury i sportu, wynikających z zadań własnych i zleconych gminie

oraz współdziałanie w organizacji imprez promujących Gminę Miłoradz poza jej terytorium,
4. organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności kulturalno-wychowawczej i rozrywkowej sołectw,
5. wspomaganie organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń w zakresie kultury, sportu i oświaty,
6. pozyskiwanie sponsorów oraz czynne uczestnictwo w realizacji programów unijnych i grantów, konkursów mających na celu rozwój sportu, kultury i edukacji.
§ 6
W celu realizowania działalności na terenie gminy GOKiS organizuje swoje świetlice w sołectwach.
§ 7
W skład GOK i S wchodzą:
1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
2. Świetlice wiejskie
3. Place zabaw
4. Tereny rekreacyjne na terenach sołectw
§ 8
1. GOKiS współpracuje ze szkołami na terenie gminy, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, fundacjami, parafiami i bibliotekami.
2. Zasady współpracy określa się na podstawie odpowiednich porozumień i ustaleń.
§ 9
Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu należy w szczególności:
1. wypracowanie programu działalności kulturalnej, sportowej i oświatowej,
2. inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych i innych

oraz zapewnienie im właściwych warunków lokalowych, wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i niezbędnego wyposażenia,
3. prowadzenie pracy środowiskowej, organizowanie imprez oświatowych, artystycznych, rozrywkowych i turystycznych dla mieszkańców,
4. organizowanie działalności wolontariatu,
5. organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,
6. organizowanie imprez sportowych współzawodnictwa o charakterze gminnym w różnych dyscyplinach,
7. promocja gminy,
8. obsługa finansowa Biblioteki Gminnej i jej filii,
9. uczestnictwo w programach i konkursach mających na celu rozwój kultury, sportu i ich bazy.
§ 10
GOKiS może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone będą na
realizacje celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:
1. organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, festiwali, spotkań i pokazów filmowych,
2. prowadzenie nauki języków obcych,
3. organizowanie imprez rozrywkowych i turystycznych,
4. organizacja szkoleń, kursów i pokazów.
Rozdział III
Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze

§ 11
1. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Miłoradz.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością,
b. reprezentowanie GOKiS na zewnątrz,
c. zarządzanie majątkiem Ośrodka,
d. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e. wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych,
f. ustalanie rocznego planu działania oraz rocznego planu finansowego,
g. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
h. występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji ze źródeł
wewnętrznych na realizację zadań statutowych i na dofinansowanie bieżącej działalności,
i. przestrzeganie zasad rachunkowości i zamówień publicznych

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy kierowaniu placówką

i obsłudze finansowej biblioteki gminnej.
§ 12
Dyrektor działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym

i upoważnień udzielonych przez Wójta
§ 13
Dla GOKiS-u organem doradczo-kontrolnym jest Rada Gminy i jej organa.
§ 14
Wójt Gminy:
a. opiniuje przedłożony przez Dyrektora projekt rocznego planu działalności wraz z planem
finansowym oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem
państwa oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
b. ocenia działalność GOK i S oraz sprawozdanie roczne z działalności ,

zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym.
§ 15
1. Organizację wewnętrzną GOKiS określa regulamin nadany przez Dyrektora

w drodze zarządzenia, które opiniuje Rada Gminy.
2. Zmiany regulaminu wymagają opinii Rady Gminy.
Rozdział IV
Zasady Gospodarki Finansowej

§ 16
1. GOKiS prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Źródłami środków finansowych są:
a. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
b. dotacje z budżetu gminy,
c. darowizny, zapisy,
d. kredyty bankowe,
e. inne dozwolone prawem.
3. Źródłami środków finansowych mogą być także:
a. dotacje z budżetu państwa, fundacji, organizacji pozarządowych i innych jednostek
samorządowych na dofinansowanie bieżących zadań,
b. dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury,
c. środki uzyskane w ramach wsparcia unijnego lub grantów.
§ 17
1. Wysokość rocznej dotacji na działalność GOKiS ustala Rada Gminy.
2. GOKiS może otrzymać dotację na inwestycje i inne cele.
Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 18
1. Zmiany Statutu mogą być dokonane w drodze uchwały Rady Gminy Miłoradz.
2. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.
Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: